Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Monkeydesign te Oosterhout onderdeel van Designmeubelsopmaat bv
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Designmeubelsopmaat B.V. akkoord gaat. Monkeydesign. behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum.
Artikel 1 – Definities
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
• Designmeubelsopmaat bv
De onderneming met de handelsnaam “Monkeydesign te Oosterhout
• De website:
De website Monkeydesign. en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van de op de website geplaatste ‘links’ naar andere websites.
• Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
• Product:
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Monkeydesign en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
• Klant:
De natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Monkeydesign.
• Bedenktijd:
De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
• Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Artikel 1A – Identiteit
Monkeydesign
Meidoornlaan 10
4902SC Oosterhout
Postadres
Meidoornlaan 10
4902SC Oosterhout
Telefoonnummer: 06-55848425
E-mailadres: info@monkeydesign.nl
KvK-nummer: K.v.K. 74001213
Btw-identificatienummer: NL8706.94.513.B01
Rekeningnummer: NL86 INGB 0008890850

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Monkeydesig. en op elke tot stand gekomen overeenkomst en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen Monkeydesign. en de klant.
  Artikel 3 – Aanbiedingen offertes en bestellingen
 2. De aanbiedingen/acties die op de website tuinhout-compleet.nl zijn opgenomen, zijn alleen geldig gedurende de tijd dat deze op de website vermeld staan.
 3. Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 4. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. De afbeeldingen zijn enkel en alleen illustratief van aard, hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Een artikel kan op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Monkeydesign is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
 5. Alle genoemde lengtes in de prijslijst, offertes en website zijn gebaseerd op handelslengte, de werkelijke lengte kan langer zijn.
 6. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt.
 7. Bestellingen mogen door ons zonder opgave van redenen worden geweigerd.
  Artikel 4 – Overeenkomst
 8. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Monkeydesign. de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
 9. Indien op verzoek van de klant door Monkeydesign. een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Monkeydesign de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
 10. Bij bestellingen en/of offertes betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden, komt de overeenkomst tot stand na ontvangst door Monkeydesign. van een door de klant voor akkoord getekende orderbevestiging/offerte.
 11. Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper.

 12. Artikel 5 – Levering
 13. Voor leveringen in Nederland brengt Monkeydesign. bezorgkosten in rekening. Deze zullen afhankelijk van de afstand en grootte van de bestelling worden vastgesteld.
 14. Monkeydesign zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de website genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Monkeydesign. is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
 15. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Monkeydesign kenbaar heeft gemaakt. Monkeydesign. bepaalt de wijze van verzending.
 16. Levering geschiedt uitsluitend aan de oprit of parkeerplaats, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Monkydesign geen enkele verantwoording.
 17. Levering op de Waddeneilanden en België is ook mogelijk, hiervoor worden transportkosten berekend op aanvraag van de transporteur.
 18. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, worden de aangekochte producten niet gelost! Het transport wordt dan opnieuw ingepland. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met € 100,00, welke extra kosten contant dienen te worden voldaan voor aflevering.
  Artikel 6 – Garantie
 19. Eikenhout en Douglashout zijn een natuurproduct. Het voorkomen van kwasten, warrig draadverloop en noesten is daardoor mogelijk. Door weersinvloeden regen, vocht en zon kan hout ongelijk verkleurd zijn en/of niet geheel recht zijn. Een krimppercentage van 6% kan voorkomen. Douglas hout valt in duurzaamheidsklasse III. Dit betekent dat een levensduur van 10- 15 jaar gehaald kan worden. Hierop kan geen garantie gegeven worden.
  Balken en planken zijn standaard vers bezaagd tenzij anders vermeld. Balken en planken kunnen voorzien zijn van gekleurde koppen.
 20. Op de door Monkeydesign. geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.
 21. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Monkeydesign. overeengekomen garantietermijn.
 22. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Monkeydesign. en/of de fabrikant van het product gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
 23. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
 24. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Tuinhout Compleet de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.
  Artikel 7 – Reclames
 25. De controle op aantallen van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst over het afgeleverde stuk tal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld – als juist erkend. Reclames over eventuele manco’s of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.
 26. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
 27. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
 28. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
  Artikel 8 – Betaling
 29. Bestellen via Monkeydesign
  Indien u via de site www.Monkeydesign. bestelt dient betaling van uw bestelling te geschieden per iDeal. Tijdens het bestelproces wordt u naar een externe website geleid van Mollie om de betaling via iDeal te verrichten. Na betaling wordt de bestelling verder afgerond via Monkeydesign. Nadat de bestelling en betaling is verricht zullen wij op korte termijn contact opnemen om een afspraak te maken voor het bezorgen van het bestelde materiaal.
 30. Bestellen direct bij Monkeydesign.
  Het is ook mogelijk om buiten de website om te bestellen.
  U kunt uw bestelling per e-mail of via het contactformulier doorgeven.
  Betaling dient in dat geval te geschieden á contant of pin bij levering of door middel van overboeking voor of tijdens levering.
 31. Betalingsgegevens
  Onze betalingsgegevens zijn als volgt:
  Rekeningnummer : NL86 INGB 0008890850
 32. Eigendomsvoorbehoud Goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud (artikel 3.92 van het Burgerlijk Wetboek) Bij niet nakomen van betaling zullen wij gebruik maken van het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 9 – Geschillen

 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Monkeydesign , tenzij de kantonrechter bevoegd is. Monkeydesign staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen Monkeydesign en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 3. Artikel 10 – Herroepingsrecht/Koop of afstand
 4. Gedurende 14 dagen na ontvangst van het product en/of de producten heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden onder de verplichting het product en/of de producten terstond aan Monkeydesign terug te sturen. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product en/of de producten door Monkeydesign. wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan Monkeydesign. en tevens te omschrijven om welk product en/of producten het handelt.
 5. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Monkeydesign behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant. Kosten van het retour zenden kunnen afwijken van de bezorgkosten. Klant kan de kosten van het retour zenden opvragen bij Monkeydesign.
 6. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, dient zij met behulp van foto materiaal duidelijk de klacht in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen product en/of producten teruggenomen!
 7. Voorts behoeft Monkeydesign. uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien
  • het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
  • het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn
  • het product en/of de producten ongebruikt zijn
  • het product en/of de producten schoon zijn
  • het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Indien het door Monkeydesign. geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot het geen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
 2. Nimmer is Monkeydesign. aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
 3. Evenmin is Monkeydesign aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.
  Disclaimer
  Ondanks al de zorg die we in onze website steken kunnen we niet altijd voorkomen dat type en rekenfouten op de site voor komen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden
Scroll naar top